Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ດັດຊະນີທີ່ມີ

ເຄື່ອງໝາຍດັດຊະນີເຊຊັ່ນເວລາ (GMT+3)
AUS200ອົດສະຕຣາລີ  200 ດັດຊະນີ02:50-23:59 (ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55)
EUSTX50ຕະຫລາດຫຸ້ນ EU 50 ດັດຊະນີ09:00-23:00
FRA40ຝຣັ່ງ  40 ດັດຊະນີ 09:00-23:00
GER30ເຢຍລະມັນ 30 ດັດຊະນີ09:00-23:00
IT40ອີຕາລີ   40 ດັດຊະນີ10:00-18:40
JPN225ດັດຊະນີ  Japan 22501:00-23:59
(ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55, ວັນຈັນເປີດ ເວລາ 01:00)
SPA35ສະເປນ   35 ດັດຊະນີ10:00-21:00
UK100ດັດຊະນີ UK 10001:00-23:59 (ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55)
US500US SPX 500 ດັດຊະນີ01:00-23:15, 23:30-23:59 (ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:15)
NAS100US Tech 100 ດັດຊະນີ01:00-23:15, 23:30-23:59 (ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:15)
US30US Wall Street 30 ດັດຊະນີ01:00-23:15, 23:30-23:59 (ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:15)
HK50ຮົງກົງ 50 ດັດຊະນີ04:15-07:00, 08:00-11:15, 12:00-18:45
US2000ດັດຊະນີ US 200000:05-01:00, 03:00-23:59
(ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55, ວັນຈັນເປີດ ເວລາ 03:00)
CN50ຈີນ 50 ດັດຊະນີ04:00-21:00