Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ຄຳແລະເງິນ

Pepperstone ໃຫ້ທ່ານໂຫລະມີຄ່າສີ່ປະເພດ ຄືເງິນແລະຄຳ ຜ່ານເທິງແພລຕຟອມ MetaTrader4 . ຄຳແລະເງິນຖືກຊື້ຂາຍຕໍ່USD ແລະ Euro ເຊິ່ງໄດ້ມີການຊື້ຂາຍໃນຮູບແບບຄ້າຍຄືກັນກັບຄູ່ສະກຸນເງິນອື່ນໆເທິງແພລຕຟອມ.

ຄຳ

XAU/USD ແມ່ນເປັນຄູ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າແບບສະປອຕ ອີງຕາມລາຄາປະຈຸບັນທີ່ຄຳສາມາດຖືກຊື້ ຫຼື ຂາຍ ໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ. ລາຄາຄຳໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກການສະໜອງແລະຄວາມຕ້ອງການກໍຄືຄວາມສ່ຽງຂອງເງິນໂດລາສະຫະລັດ,  ເຖິງແມ່ນວ່າຄຳແບບສະປອຕມີຄວາມຜັນຜວນ ແຕ່ຄວາມນິຍົມເພີ່ມຫລາຍຂື້ນ ແລະເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ມີໃຫ້ທ່ານພາຍໃນຕະຫລາດ Interbank

ເງິນ

XAG/USD ແມ່ນເປັນຄູ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າແບບສະປອຕ ອີງຕາມລາຄາປະຈຸບັນທີ່ເງິນສາມາດຖືກຊື້ ຫຼື ຂາຍ ໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ. ໂລຫະເງິນມັກໃຊ້ໃນເຄື່ອງປະດັບແລະຜະລິດຕະພັນຊົມໃຊ້ຕ່າງໆ,  ການສະໜອງແລະຄວາມຕ້ອງການຈະມີຜົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ກັບການເຄືອນໄຫວຂອງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຄູ່ນີ້.

ຈຸດດີໃນການຊື້ຂາຍ ຄຳແລະເງິນ ໂດຍຜ່ານ  Pepperstone

  • ເຂົ້າເຖິງ ສະເປຣດລະດັບສະຖາບັນ ແລະການດຳເນີນການຊື້ຂາຍ
  • ການຊື້ຂາຍຕ່ຳສຸດມີຂະໜາດ0.10  $/pip
  • ສູງເຖິງ 500: 1
  • ບໍ່ມີຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ  ສຳລັບຄູ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການ ປ້ອງກັນ (hedge)  ໂພຊີຊັ່ນໃນບັນຊີດຽວ

ຄວາມສ່ຽງການຊື້ຂາຍຄຳແລະເງິນ:

  • ການເທຣດທີ່ມີລີເວຣເຣຈເຮັດໃຫ້ທຶນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານສາມາດເສຍເງິນທັງໝົດ ຫລື ເສຍເງິນສ່ວນຫລາຍ ຂອງທຶນການເທຣດຂອງທ່ານ ຖ້າຕະຫລາດເຄື່ອນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ເພີຊີຊັນທີ່ເປີດປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.
  • ການເສຍເງິນຂອງທ່ານອາດເກີນເງິນຝາກຂອງທ່ານ
  • ຜົນກຳໄລຫລືຂາດທຶນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ຮັບປະກັນກຳໄລຫລືຂາດທຶນໃນອະນາຄົດ
  • ຜົນປະໂຫຍດອາກອນ (Tax benefits) (ຖ້າມີ) ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງ ແລະອີງຕາມສະພາບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
ຕາສານຂະໜາດການຊື້ຂາຍຕ່ຳສຸດມາຣຈີ້ນທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມຈາກຈຳນວນຕ່ຳສະເປຣດ ເລີ່ມຈາກຈຳນວນຕາມສັນຍາ ຕໍ່ lot ມາດຕະຖານຊ່ວງເວລາ
XAUUSD
XAUEUR
0.01AUD $3.810.6100 ອອນຊ໌01:00 – 23:59 (GMT+2)
XAGUSD
XAGEUR
0.01AUD $2.601.25000 ອອນຊ໌01:00 – 23:59 (GMT+2)